Català | Castellano ISSN: 2172-587X | www.innovib.cat


Pròximes publicacions:

Número 4.

Termini de presentació de treballs:
30 de setembre de 2012INSTRUCCIONS PER ALS AUTORS

InnovIB publica investigacions, recursos i innovacions elaborades dins l’àmbit de l’educació de les Illes Balears. També està oberta a d’altres propostes originàries d’altres indrets estatals i internacionals.

La llengua vehicular de la revista és la catalana. Els texts hauran de presentar-se en aquesta llengua. No obstant això, els recursos educatius de llengües específiques podran presentar-se en aqueixes llengües.

Els treballs s'emmagatzemaran en format. Doc o. Odt.

El Consell Editorial de la revista posa a disposició dels autors una guia d'estil (325KB) per a la presentació dels treballs.

Tot seguit s’exposen instruccions sobre l’estructura i extensió amb què haurà de comptar el treball.

Estructura

El treball ha d'incloure els aspectes més rellevants de la proposta pedagògica estructurats d'una manera clara i senzilla mitjançant els punts següents:

Extensió

L'extensió recomanada dels textos destinats a la secció "Recerca Educativa" és aproximadament de 4.000 paraules. L'extensió màxima recomanada dels textos destinats a les seccions "Premis a Experiències d’Innovació Educativa" i "Recursos Educatius" és aproximadament de 3.000 paraules.

La Direcció i el Consell Editorial de la revista InnovIB. Recursos i Recerca Educativa de les Illes Balears, no accepten cap responsabilitat sobre les afirmacions i idees expressades pels autors en llurs treballs.

 
Presentació | Consell Editorial | Publicar treballs : Criteris d'arbitratge, Instruccions per als autors, Enviament de treballs
Contacte| Darrer número | Números anteriors | Cerca | Mapa del lloc | Indexació | Innovacions.com

Vídeos: Presentació Oficial de la Revista Innov[IB]. | Conferència del senyor Joan Badia