Català | Castellano ISSN: 2172-587X | www.innovib.cat


Pròximes publicacions:

Número 4.

Termini de presentació de treballs:
30 de setembre de 2012ENVIAMENT DELS TREBALLS

L’enviament dels treballs originals es realitzarà a través d’un formulari de participació. S’emplenarà un formulari per cada autor participant. S’aconsella comprimir el treball en un fitxer .zip àdhuc en documents amb mides inferiors a 1 MB. El Comitè Redactor informarà puntualment els autors de la recepció dels originals. En un termini màxim de dos mesos, s'enviaran als autors els comentaris i les propostes de millora, si n'hi hagués, i se'ls comunicarà si se n'ha decidit la publicació o no.

Accediu al Formulari de Participació.

Recomanacions

És important que el nom de l’arxiu s’assigni amb lletres minúscules no accentuades. No es poden usar la ela geminada (l·l), la enye (ñ) ni la c trencada (ç); podran emprar-se el guió baix, el guió normal i les xifres.

Exemples:

projecte_llengua_llatina.doc

restaurant-01.mp4

foto-005.jpg

trobadorsllenguaoccitana.ppt

En cas que el document tengui un pes superior a 10 MB i no pugui adjuntar-se, us recomanam emmagatzemar-lo en un arxiu CD o DVD i fer-lo arribar mitjançant correu ordinari a l’adreça:

Redined Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Edifici Guillem Cifre de Colonya.
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma. Illes Balears
Presentació | Consell Editorial | Publicar treballs : Criteris d'arbitratge, Instruccions per als autors, Enviament de treballs
Contacte| Darrer número | Números anteriors | Cerca | Mapa del lloc | Indexació | Innovacions.com

Vídeos: Presentació Oficial de la Revista Innov[IB]. | Conferència del senyor Joan Badia